Cấp độ
Lv.1
Để lên cấp cần 10 xp
Điểm kinh nghiệm
0 xp
 
Tổng thời gian đã học
00:00
Thời gian học hôm nay
00:00:00

Các bài học về Cụm từ IT

Chúng tôi đưa ra những Cụm từ IT thường được sử dụng trong môi trường lập trình.
Phương pháp Luyện tập não bộ sẽ được tính toán dựa trên mức độ thuần thục qua các lần học. Vì có trường hợp việc Luyện tập não bộ sẽ được thể hiện qua các bài học mới, nhưng cũng có trường hợp một số từ sẽ được lặp lại vài lần trong suốt bài học.
Phương pháp Luyện tập não bộ sẽ tốt hơn đối với những từ được lặp lại nhiều lần giữa các bài học.

Màu của mức độ thuần thục: A    B    C    D    E    F

Phát âm tự động  
Số lượng Cụm 1 lần học:     Hình thức trả lời  

Cụm từ cơ bản

Bao gồm những cụm từ tiếng Anh ...

Bắt đầu học

Tuyển dụng, phỏng vấn

Bao gồm những cụm từ tiếng Anh ...

Bắt đầu học

Tài liệu yêu cầu, test

Bao gồm những cụm từ tiếng Anh ...

Bắt đầu học

Git commit message

Bao gồm những cụm từ tiếng Anh ...

Bắt đầu học

Xác nhận tiến độ

Bao gồm những cụm từ tiếng Anh ...

Bắt đầu học

Machine Learning

Những cụm từ tiếng Anh liên qu ...

Bắt đầu học
e-lish.io Developed by @__shinji__