Từ vựng IT đã học được Danh sách Từ đã học xong đến mức độ thuần thục A. ※Hiển thị đến 1000 mục mới nhất.

Từ Ý nghĩa Ngày học xong Quản lý
e-lish.io Developed by @__shinji__