Cụm từ IT đã học xong Danh sách Cụm từ IT đã học xong đến mức độ thuần thục A.

Cụm Ý nghĩa Ngày học thuộc Quản lý
e-lish.io Developed by @__shinji__