Cấp độ
Lv.1
Để lên cấp cần 10 xp
Điểm kinh nghiệm
0 xp
 
Tổng thời gian đã học
00:00
Thời gian học hôm nay
00:00:00

Từ vựng - Từ vựng trung cấp

Trong phần này, chúng tôi đã tuyển chọn những từ vựng tiếng Anh mà chúng tôi nghĩ là cần thiết sau khi đã nhớ lại những tài liệu bằng tiếng Anh mà chúng tôi đã từng xem qua hoặc đã từng tạo ra trong môi trường lập trình thực tế. Sau khi đã kết thúc bài học cơ bản thì nên bắt bắt đầu với những bài học về cụm từ IT, rồi mới quay lại những bài học về từ vựng ở những chủ đề khác.

Phát âm tự động  
Số lượng Từ 1 lần học     Hình thức trả lời  
Từ vựng ※ Chỉ hiển thị 1 phần Ý nghĩa
reduction sự giảm
immutable bất biến
procedure thủ tục
prioritize ưu tiên
separated được tách ra, phân cách
existence sự tồn tại
specifically Một cách cụ thể
bound giới hạn, vùng
regardless không quan tâm
converge hội tụ, tập trung về một chỗ

Bắt đầu học

e-lish.io Developed by @__shinji__